От 1 август 2016 г. сайтът ще бъде затворен. Благодарим Ви, че използвахте услугите на Log.bg!

Регулиране на слабата капитализация

2 Декември 2012 / 15:56  |  Автор: AdviceBusinessConcept  | Категория: Бизнес

 


Регулирането на слабата капитализация представлява не признаване за данъчни цели на някои разходи за лихви на предприятия със значителни по размер дългове, които реализират малки печалби. Следователно този режим не се прилага от всички предприятия, отчитащи разходи за лихви. Непризнатите лихви биха могли да се признаят обратно през следващите 5 години или да останат непризнати, в зависимост от реализираните от предприятието печалби в рамките на 5 годишния период.


 


Етапи, през които се преминава за коректното прилагане на режима на регулиране на слабата капитализация.


 


1. Определяне дали предприятието попада в режима на регулиране на слабата капитализация


Този режим се прилага от предприятия, при които привлечения капитал превишава трикратния размер на собствения им капитал. Следователно ако привлечения капитал е до трикратния размер на собствения им капитал, предприятието не регулира разходите си за лихви. Размерът на привлечения и собствения капитал за целите на прилагане на режима на регулиране на слабата капитализация се определя като средна величина между началото и края на годината (чл.43, ал.6 от ЗКПО). Кредитните институции не прилагат режима на слаба капитализация (чл.43, ал.7 от ЗКПО).


 


2. Определяне на разходите за лихви, които подлежат на регулация:


В разходите за лихви се включват всички финансови (лихвени) разходи, отчетени по финансиране с привлечен капитал, с изключение на:


- лихвите по финансов лизинг или банков кредит, освен когато страните по сделката са свързани лица или лизингът, съответно кредитът, е гарантиран или обезпечен от или е отпуснат по нареждане на свързано лице. Следователно лихвите по банков заем или финансов лизинг влизат в режима, когато банката/лизингодателя са свързани лица с кредитополучателя/лизингополучателя. Също така, ако свързано лице с кредитополучателя/лизингополучателя е гарантирал или обезпечил заема, то независимо от това, че банката/лизингодателя не е свързано лице с кредитополучателя/лизингополучателя, лихвите влизат в режима (например дружество майка гарантира банков заем на негово дъщерно дружество);


- наказателни лихви за закъснели плащания и неустойки;


- лихви, непризнати за данъчни цели на друго основание в закона;


- лихви, които са капитализирани като част от стойността на актив.


 


3. Определяне на размера на разходите за лихви, който не е признат за данъчни цели:


Размерът на непризнатите разходи за лихви се определя по следната формула (чл.43, ал.1 от ЗКПО):


 


НРЛ = РЛ - ПЛ - 0,75 х ФРПЛ, където:


 


НРЛ са непризнатите разходи за лихви;


 


РЛ са разходите за лихви, определени по т.2 по-горе;


 


ПЛ е общият размер на приходите от лихви;


 


ФРПЛ е счетоводният финансов резултат преди всички разходи и приходи от лихви.


 


4. С определения по т.3 размер на лихвите предприятието трябва да увеличи счетоводния си финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат.


 


5. Непризнатите разходи за лихви могат да се признаят за данъчни цели през следващите 5 години до изчерпването им в размер, определен по следната формула:


 


ПРЛ = 0,75 х ФРПЛ + ПЛ - РЛ, където:


 


ПРЛ са признатите разходи за лихви;


 


ФРПЛ е счетоводният финансов резултат преди всички разходи и приходи от лихви;


 


ПЛ е общият размер на приходите от лихви;


 


РЛ са разходите за лихви, определени по реда на т.2 за текущата година.


 


В случай, че изтекат 5-те години и предприятието не е признало част от лихвите за данъчни цели, тази част остава непризната завинаги. Следователно данъчната временна разлика става постоянна.КОМЕНТАРИ
Няма добавени коментари!
ДОБАВИ КОМЕНТАР
Заглавие:
Коментар:
Код*: Ако си човек, а не робот, въведи посочения код, за да изпратиш коментара си успешно.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕН
Име: Georgi
Фамилия: Andonov
Пол: Мъж
Град: София
Възраст: 38
Дата на регистрация: 8 Ноември 2012
ЗА МОЯ БЛОГ
Автор: Georgi
Дата на създаване: 8 Ноември 2012 / 18:27
Категория: Бизнес,
Прочетен: 162992
Коментари: 12
Последна промяна: 9 Юли 2013 / 19:17
АРХИВ
КАТЕГОРИИ В МОЯТ БЛОГ
НАЙ-ЧЕТЕНИ В Log.bg
1.    zdrave (15098572)
2.    chrisbrown (7596377)
3.    nmrp (6599070)
4.    Vankata (4215313)
5.    kjelqzkov (3378810)
6.    philosophy (2838951)
7.    misterii (2488958)
8.    fen (2416003)
9.    IvayloSlavkov (2128535)
10.    zabavlqvaise (1907214)