От 1 август 2016 г. сайтът ще бъде затворен. Благодарим Ви, че използвахте услугите на Log.bg!

Промени в ЗДДФЛ от 01.01.2013г.

20 Януари 2013 / 14:40  |  Автор: AdviceBusinessConcept  | Категория: Бизнес


Някои от най-важните промени са обобщени накратко по-долу.


1.     Данък върху доходите от лихви по депозити


От 1 януари 2013г. се въвежда 10% окончателен данък върху брутната сума на доходите от лихви по депозитни сметки. Новият данък може да бъде обобщен по следния начин.


Ставка на окончателния данък: 10%Обект на облагане: доходът от лихви по депозитни сметки в търговските банки и клонове на чуждестранни банки, установени в държава членка на ЕС или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.


Депозитни сметки” - са банкови сметки за съхраняване на пари за определен срок срещу възнаграждение (лихва).
Данъчна основа - брутната сума на лихвите       


Данъчно задължени лица – местни физически лица 


Момента на придобиване на дохода от лихви – заверяване на сметката на физическо лице – получател на дохода.

Специално правило: при авансово изплащане на дохода, моментът на придобиване на дохода от лихви  е:- на датата на падежа на депозита, или


- на датата на предсрочното прекратяване на депозита;
Администриране на данъка:                  данъкът се удържа и внася от търговските банки и


клоновете на чуждестранни банки в страната в срок до края на месеца, следващ месеца на придобиването на дохода.
Деклариране
                                                 няма   задължение за   деклариране на доходите от


лихви по депозити с източник от България чрез


годишната данъчна декларация /Подобно на доходите от дивидент/.


Коментари:


„Доходи от лихви по банкови сметки” - необлагаеми: Законът определя като необлагаемидоходите от лихви по банкови сметки" и ги разграничава от „доходите от лихви по депозитни сметки", чието облагане се въвежда от 1 януари 2013 (изм. чл. 13, ал. 1, т. 8 от Закона). От определението на понятието „депозитна сметка", дадено в закона, може да се направи предпазливия извод, че единственият критерий, разграничаващ доходите от лихви на облагаем или необлагаем, е това дали банковата сметка е срочна. (параграф 1. т. 58 от Допълнителните разпоредби). Предвид многообразието от видове 'продукти', предлагани от банките, предстои да разберем как данъчната администрация ще третира доходите, начислени от търговските банки по сметки, попадащи извън легалното определение на „депозитна сметка". Проблемът с доказването на вида на банковата сметката може да е още по-сериозен в случаите, когато местно физическо лице има банкова сметка в чужда банка, оперираща в чужбина.


Деклариране: В краткото обобщение по-горе посочихме, че местните физически лица нямат задължение за деклариране на доходите от лихви по депозити чрез подаване на годишна данъчна декларация, ако тези доходи са от източник в България. Обръщаме внимание обаче, че измененията в закона сякаш въвеждат задължение, местните физически лица да декларират придобитите през годината лихви от източник в чужбина (изм. т. 3 на чл. 50, ал. 1 от Закона).


Облагане на лихви от минали години, чийто падеж настъпва в 2013: Прави впечатление, че с приемането на правилата за облагане с данък на лихвите по депозитни сметки на практика би се стигнало до облагане на лихвите, начислени по договори за срочни депозити, сключени преди 1 януари 2013г. Лицата, сключили договори с банките през 2011 г. например, сега са изправени пред ситуация, в която доходите им от лихви до края на 2012г. са били необлагаеми, а сега ще подлежат на облагане с 10% окончателен данък  и то само поради факта, че цялата лихва по договора за депозит се начислява с падеж след 1 януари 2013г. Възможно е да се стигне до атакуване на  това облагане пред Конституционния съд.


Доходи от лихви по депозити, изплатени авансово до края на 2012: Законът определя, че при авансово изплащане на дохода от лихви по депозити, доходът ще се счита придобит на датата на падежа на депозита или на датата на предсрочното прекратяване. Струва ни се, че това ще породи големи практически проблеми що се отнася до лихви по депозити, изплатени преди влизане на закона в сила. Например, в момента съществуват срочни депозити, по които банките са изплатили лихвите авансово през 2012 година. Съгласно закона при падеж на депозита през 2013 г. доходът ще се счита за формално получен и съответно облагаем през 2013 г и остава неясно от коя сума (т.е. данъчна основа) банките ще удържат данъка.


2.     Промени в сроковете за внасяне на данъци


Направените промени са ориентирани към намаляване на административната тежест на данъчно задължените лица що се отнася до изпълнение на задълженията за деклариране и внасяне на данъци.


(i)              Промени в срока за внасяне на авансовия данък от работодателите


Удължен е срокът, в който работодателите трябва да изпълнят задължението си за внасяне авансово на данъка, удържан върху трудовите възнаграждения. С промяната в закона, в сила от 1 януари 2013г., срокът за внасяне на данъка е 25-то число на месеца, следващ месеца, през който данъка е удържан или през който са направени частичните плащания. Направено е и допълнение, съгласно което, работодателят по основното трудово правоотношение внася данъка, дължим по договор за допълнителен труд при друг работодател също в по-дълъг срок - вече до 25 февруари, вместо до 31 януари на следващата година.


(ii)             Промени в срока за внасяне на авансовия данък от платци на доходи от наем или по извънтрудови правоотношения


С промяната в ЗДДФЛ в сила от 01.01.2013г. се изравняват сроковете за внасяне на авансовия данък за доходите от друга стопанска дейност (извънтрудови правоотношения) и наем независимо от статута на платеца на дохода. Така срокът за внасяне на данъка вече е до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода, без значение дали данъкът подлежи на внасяне от платеца или от получателя на дохода. По този начин се цели да се въведе еднакво третиране на лицата при изпълнение на задължението за внасяне на данъка за доходи от един и същ вид.


Наред с това, за доходите, придобити през последното тримесечие на данъчната година не трябва да се удържа и внася авансово данък


(iii)            Промени в срока за внасяне на окончателен данък от платеца на дохода


Важна промяна засяга срока за внасяне на окончателен данък, дължим върху доходите на чуждестранните физически лица, придобити от източник в България, а също и за доходите от дивиденти и ликвидационни дялове на чуждестранните и местни физически лица.


Досега срокът за удържане и внасяне на окончателния данък при източника започваше да тече от началото на месеца, следващ месеца на начисляване на дохода и продължителността му зависеше от това дали получателят на дохода е местно лице на държава, с която България има сключена Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане. При наличието на сключена Спогодба срокът беше 3 месеца, а при липсата на такава, срокът изтичаше съответно в края на месеца, следващ месеца на начисляване на дохода.


С промените в Закона данъкът вече следва да се удържа и внася от платеца на дохода до края на месеца, следващ тримесечието на начисляване на дохода или съответно тримесечието, през което е взето решение за разпределяне на дивиденти.


На практика по този начин се въвежда еднакъв срок за внасяне на данъка, независимо от наличието на Спогодба между България и държавата, чието местно лице е получател на дохода. По този начин законодателят вероятно цели да постигне равнопоставеност на задължените лица и донякъде намаля административната тежест по спазване на различни срокове за изпълнение на едни и същи данъчни задължения.


По-важното в случая обаче е, че в крайна сметка промяната (уеднаквяването) на сроковете води до съкращаване на периода, в който данъчно задълженото лице трябва да изпълни задължението си за внасяне и деклариране на данъка.


(iv)         Правила за деклариране на дължимите данъци


Във ЗДДФЛ е въведено най-общо задължение за подаване на декларация от платеца на дохода в срока за внасяне на съответния данък. С тази законодателна техника практически се определя и общ срок за внасяне и деклариране на внесения окончателен данък при източника. Съгласно промените в сила от 1 януари 2013г. платците на доходи трябва да декларират удържаните и внесени окончателни данъци също до края на месеца, следващ тримесечието на начисляване или изплащане на дохода.


3.     Други промени, свързани със задължения за деклариране и предоставяне на информация


(i)           Краен срок за издаване на служебните бележки и сметки за изплатени суми


Съгласно изменението на Закона предприятията платци на доход от извънтрудови правоотношения се задължават да издават служебните бележки и сметките за изплатени суми на лицата, придобили дохода до 15 април на следващата година. До момента образците се издаваха при поискване от страна на лицето, придобило дохода. Срокът за издаване на служебните бележки е свързан и с въведената от 01.01.2012г. глоба за неиздаването на тези документи от платеца на дохода.


(ii)          Деклариране на изплатени доходи на чуждестранни и местни физически лица


Доходите, изплатени на чуждестранни физически лица, обложени с окончателен данък в България през съответната година, трябва да бъдат включени в справката по образец, която предприятието - платец подава до 30 април на следващата година.


С цел намаляване на административната тежест е предвиден праг от 5 000 лева за някои видове доходи, изплатени от предприятието на всяко физическо лица през данъчната година. (Тук попадат изплатени доходи от разпореждане с финансови инструменти, от допълнително доброволно осигуряване, получени след придобиване право на допълнителна пенсия, доходи от лихви по депозити в чуждестранни банки, от печалби от хазартни игри, изплатените доходи от рента и аренда). Занапред тези доходи ще попадат в справката, подавана от платеца на дохода до 31 март на следващата година, ако превишават посочения от Закона праг.
КОМЕНТАРИ
Няма добавени коментари!
ДОБАВИ КОМЕНТАР
Заглавие:
Коментар:
Код*: Ако си човек, а не робот, въведи посочения код, за да изпратиш коментара си успешно.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕН
Име: Georgi
Фамилия: Andonov
Пол: Мъж
Град: София
Възраст: 38
Дата на регистрация: 8 Ноември 2012
ЗА МОЯ БЛОГ
Автор: Georgi
Дата на създаване: 8 Ноември 2012 / 18:27
Категория: Бизнес,
Прочетен: 162979
Коментари: 12
Последна промяна: 9 Юли 2013 / 19:17
АРХИВ
КАТЕГОРИИ В МОЯТ БЛОГ
НАЙ-ЧЕТЕНИ В Log.bg
1.    zdrave (15098230)
2.    chrisbrown (7596036)
3.    nmrp (6598785)
4.    Vankata (4215105)
5.    kjelqzkov (3378684)
6.    philosophy (2838823)
7.    misterii (2488549)
8.    fen (2415987)
9.    IvayloSlavkov (2128396)
10.    zabavlqvaise (1907158)